Zwroty i reklamacje

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj : MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda z siedzibą w Cieszynie przy Puńców, ul. Cieszyńska 67A, 43-400 Cieszyn, e-mail: biuro@maszyny-lesne.pl, nr tel/fax (33) 852 96 52, kom. 607 083 256 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 
Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 
 
 
Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:
 
MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda
Puńców, ul. Cieszyńska 67A
43-400 Cieszyn tel/fax (33) 852 96 52
kom. 607 083 256
e - mail: biuro@maszyny-lesne.pl
 
NIP 548-103-09-09
REGON 072319375
 
 
 
Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, możesz skorzystać z formularza: 
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
- Adresat: MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda z siedzibą w Cieszynie przy Puńców, ul. Cieszyńska 67A, adres do wysyłki: Puńców, ul. Cieszyńska 67A, 43-400 Cieszyn, e-mail: biuro@maszyny-lesne.pl,  nr  tel/fax (33) 852 96 52, kom. 607 083 256.
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
__________________________________________________________________________________________
- Numer zamówienia _________________________________________________
- Adres e-mail _________________________________________________
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _________________________________________________
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _________________________________________________
- Adres konsumenta(-ów) _________________________________________________
- Sposób płatności dla zwrotu: (wypełnić jeśli ma być inny niż ten, jakiego użył Konsument) (**): _________________________________________________
 
- Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _________________________________________________
- Data _________________________________________________
 
 
 
(*) - niepotrzebne skreślić
(**) - sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 
 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI

Przypominamy, że Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady(rękojmia).  Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 
Co to jest wada fizyczna?
Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:
-  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
-  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
-  została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.
-  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
a.     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 
W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru skorzystać możesz z przygotowanych przez nas wzorów oświadczeń:
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI
ZNAJDZIESZ W REGULAMINIE:
 
Jeśli konieczne jest odesłanie zakupionych produktów, powinny one być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:
 
MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda
Puńców, ul. Cieszyńska 67A
43-400 Cieszyn tel/fax (33) 852 96 52
kom. 607 083 256
e - mail: biuro@maszyny-lesne.pl
 
NIP 548-103-09-09
REGON 072319375
 

INFORMACJA O PLATFORMIE ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Poleć sklep
Polubiłeś sklep maszynylesne.com.pl?
Poleć go swoim znajomym:
Poleć sklep
Znajdź nas na: Google+ Youtube
MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda
Puńców, ul. Cieszyńska 67A

tel. 607 083 256
tel./fax (33) 852 96 52
e-mail: biuro@maszyny-lesne.pl

Godziny otwarcia sklepu:
pn - pt: 8:00 - 16:00 sob: 8:00 - 13:00
wykonanie: Optimal IT